International Money Transfer Service via Convenience
Login
Other Language   English   简体字   日本語  

User ID
Password
* Kapag nakalimutan ang password ay pumunta dito
Araw ng Kapanganakan
e.g. 14/3/1967->19670314 (YYYYMMDD)
  • Kailangan ng pre-registration sa paggamit ng serbisyo ng Western Union® International Money Transfer via Convenience Stores
  • Hanggang 3beses lang maaaring maaring magkamali sa paglog-in sa website.
    Kapag lumampas ng 3 beses ay kailangang maghintay ng 30 minuto para makapag-log-in muli.
    Kapag lumampas na sa itinakdang oras ay automatic n amare-release ang lock, i-enter ang password at mag-log-in muli.
  • Para sa security ay kailangan laging mag@palit ng password
  • Kung hindi matukoy ang kasalukuyang tirahan ng customer, ang serbisyo ay hindi maaaring magamit.
    Sakaling lumipat ng tirahan o mayroong ano man pagbabago sa inyong tirahan, maaari po lamang na makipag ugnayan sa DSK International Money Transfer Support Center.

Paraan ng Pag-gamit ng Service Para sa detalye ng paggamit, i-click dito. Para sa detalye ng pa-request ng money transfer, pumunta dito.
DSK International Money Transfer Support Center