Western Union® International Money Transfer Service via Convenience Stores
Mô phỏng tính số tiền nhận và số tiền chuyển
Language  

Có thể mô phỏng số tiền nhận được và số tiền chuyển tại tỷ giá ngoại tệ tương ứng áp dụng khi chuyển tiền.
*Quý khách lưu ý tỷ giá ngoại tệ được tính sau đây là tỷ giá tại thời điểm mô phỏng.
Tỷ giá thực tế có thể thay đổi so với tỷ giá mô phỏng tùy thời điểm thực hiện chuyển tiền.

1. Chọn quốc gia nhận tiền và loại tiền nhận.
Quốc gia nhận tiền
Loại tiền nhận

2. Nhập số tiền
Số tiền
JPY


3. Kết quả mô phỏng
Số tiền chuyển JPY
Phí chuyển tiền JPY
Tổng tiền JPY
Số tiền nhận tạm tính